Doświadczenie

Lista wybranych projektów w których doradzali prawnicy Kancelarii.

 • Doradca prawny spółki w procesie oferty publicznej akcji oraz wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Partnerzy Kancelarii doradzali spółce między innymi w następujących czynnościach:

 1. Podział (split) akcji spółki akcyjnej;
 2. Przygotowanie części prawnej prospektu emisyjnego spółki w związku  z publiczną ofertą akcji, zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych tj. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

 • Bieżąca obsługa spółek, w tym spółek publicznych oraz grup kapitałowych obejmująca w szczególności:
 1. Pełnienie roli Doradcy Prawnego spółek w procesie przygotowywania Dokumentów Informacyjnych, w związku wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku NewConnect;
 2. Wdrażanie programu skupu akcji własnych oraz obniżanie kapitału zakładowego;
 3. Procedurę wypłaty dywidendy w spółce publicznej;
 4. Obsługę walnych zgromadzeń akcjonariuszy, w tym spółek publicznych;
 5. Doradztwo w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną;
 6. Procedurę podwyższania kapitału zakładowego;
 7. Doradztwo w procesie transgranicznego łączenia spółek kapitałowych.

 

 • Reprezentowanie Klientów w procesach cywilnych i administracyjnych, w tym:
 1. w postępowaniach, których wartość przedmiotu sporu wynosiła kilkadziesiąt milionów złotych;
 2. w procesach o zapłatę związanych z emisją papierów wartościowych;
 3. procesach związanych z  uzyskiwaniem prawa do użytkowania wieczystego gruntów warszawskich;
 4. w procesach związanych z „dekretem warszawskim”, w tym windykacyjnych i odszkodowawczych;
 5. w postępowaniach arbitrażowych;
 6. w procesach odszkodowawczych przeciwko instytucją finansowym.

 

 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych, w tym:
 1. w postępowaniach przed Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, w tym również w sprawach uzyskania koncesji;
 2. w postępowaniach związanych z działalnością Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w tym również w sprawach działalności telekomunikacyjnej;
 3. w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych;
 4. w postępowaniach koncesyjnych prowadzonych przez Urząd Regulacji Energetyki;
 5. w sprawach związanych z rejestracją i działalnością podmiotów leczniczych.

 

 • Reprezentowanie Klientów w procesach karnych, w tym:
 1.  w skomplikowanych sprawach karnych gospodarczych;
 2. w sprawach o zniesławienie i zniewagę;
 3. w sprawach związanych z postępowaniem ekstradycyjnym;
 4. w sprawach o zbrodnie;
 5. w sprawach będących pod presją dużego zainteresowania opinii publicznej;
 6. w sprawach, w których dla dobra naszych Klientów ściśle współpracowaliśmy z ekspertami z dziedziny kryminalistyki oraz biurami detektywistycznymi.

 

 • Obsługa funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, dystrybutorów jednostek uczestnictwa, w tym:
 1.  Reprezentowanie Klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego w procesie uzyskania zezwolenia na utworzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, uzyskania zezwolenia na doradztwo inwestycyjne oraz usługę asset management;
 2. Przygotowywanie statutów funduszy inwestycyjnych zamkniętych, obsługa emisji certyfikatów inwestycyjnych, 
 3. prowadzenie kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, tworzenie procedur i regulaminów wewnętrznych;
 4. obsługę bieżącą dystrybutorów jednostek uczestnictwa.