Prawo rynku kapitałowego

Prawo rynku kapitałowego

Kancelaria świadczy usługi obejmujące tworzenie podmiotów funkcjonujących na rynku kapitałowym takich jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne w tym dedykowane fundusze inwestycyjne zamknięte, domy maklerskie, podmioty dystrybuujące tytuły uczestnictwa a także wprowadzanie produktów tych podmiotów do sprzedaży oraz uczestniczenie w transakcjach realizowanych przez te podmioty.

Prawnicy Kancelarii brali udział w przygotowywaniu szeregu nowatorskich na polskim rynku produktów rynku kapitałowego.

Praktyka prawników Kancelarii obejmuje także udział w przygotowywaniu prospektów emisyjnych czy dokumentów informacyjnych, w związku z ofertą publiczną czy wprowadzeniem papierów do publicznego obrotu.

 

Prawnicy Kancelarii biorą udział w charakterze pełnomocników w postępowaniach przed urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów wartościowych S.A. oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. we wszelkich postępowaniach wymaganych dla skutecznej realizacji zadań opisanych powyżej.