Specjalizacje kancelarii

Oferujemy usługi na rzecz biznesu oraz osób indywidualnych

Oferujemy usługi na rzecz biznesu oraz osób indywidualnych

Sprawy gospodarcze

Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną w zakresie prawa spółek począwszy od wyboru optymalnej formy spółki, poprzez jej założenie i bieżącą obsługę prawną, aż po zakończenie bytu prawnego spółki. Świadczymy usługi w zakresie reprezentowania Klientów w postępowaniach przed sądami gospodarczymi, w zakresie rejestracji podmiotów jaki i zgłaszania zmian do właściwego rejestru, w szczególności takich jak: rejestracja spółek, podwyższanie kapitału zakładowego zarówno warunkowego jak i celowego, obniżanie kapitału zakładowego, zmiany umów spółek, zmiany w składzie udziałowców spółek i szereg innych.

Doradztwo korporacyjne obejmuje także obsługę prawną związaną z organizacją finansowania działalności spółek zarówno przy wykorzystaniu środków własnych jak i obcych, prowadzenie procesów restrukturyzacji zadłużenia spółek, jak również postępowań upadłościowych i naprawczych. Usługi Kancelarii obejmują też przygotowywanie dokumentów korporacyjnych takich jak regulaminy wewnętrzne, uchwały organów zarządczych i nadzorczych spółek oraz przygotowywanie wymaganych prawem ogłoszeń i zgłoszeń do rejestrów sądowych. Kancelaria świadczy również pomoc prawną przy zakładaniu w Polsce spółek z udziałem kapitału zagranicznego, jak również oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.

Lorem

Sprawy cywilne

Kancelaria reprezentuje swoich klientów w postepowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, jak również przed sądami polubownymi w pełnym zakresie świadczonej pomocy prawnej. Każdy proces przygotowywany jest bardzo starannie, a głównym założeniem jest opracowanie w porozumieniu z klientem długofalowej strategii procesowej, która pozwoli na najpełniejsze osiągnięcie zamierzonych celów postępowania.

Lorem

Sprawy karne

Prawnicy Kancelarii mają szerokie doświadczenie w różnorodnych postępowaniach karnych, do których zaliczają się również te z zakresu odpowiedzialności karnej podmiotów gospodarczych (w sprawach karnoskarbowych). W ramach naszego doradztwa Klienci mogą liczyć na reprezentację na każdym etapie postępowania karnego.

Lorem

Transakcje (M&A)

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną transakcji polegających na nabyciu, sprzedaży, przekształceniu, dzieleniu i łączeniu spółek, a także sprzedaży i kupnie przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części oraz poszczególnych składników majątkowych. Doradztwo transakcyjne rozpoczynamy już na etapie przygotowawczym prowadząc naszych Klientów przez procesy zmierzające do ustrukturyzowania przedmiotu transakcji, przygotowania dokumentacji poprzedzającej transakcję jak i na wszystkich kolejnych etapach obejmujących due diligence oraz właściwy proces transakcyjny (umowa inwestycyjna, umowa wspólników, umowa sprzedaży), a także zamknięcie transakcji (spełnienie warunków, wpisy w odpowiednich rejestrach, uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń).

Lorem

Prawo mediów

Kancelaria od wielu lat prowadzi kompleksową obsługę podmiotów działających w szeroko rozumianej branży mediów i nowych technologii. Dzięki temu pracownicy Kancelarii posiadają szerokie doświadczenie we wszelkich aspektach działalności tego rodzaju podmiotów. W ramach tej działalności doradzamy naszym Klientom w sprawach związanych z obrotem prawami autorskimi, produkcją i dystrybucją wszelkiego rodzaju contentu filmowego oraz muzycznego. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, w tym również w postępowaniach o uzyskanie koncesji oraz we wszelkich sprawach związanych z Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

Lorem

Prawo rynku kapitałowego

Kancelaria świadczy usługi obejmujące tworzenie podmiotów funkcjonujących na rynku kapitałowym takich jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne w tym dedykowane fundusze inwestycyjne zamknięte, domy maklerskie, podmioty dystrybuujące tytuły uczestnictwa a także wprowadzanie produktów tych podmiotów do sprzedaży oraz uczestniczenie w transakcjach realizowanych przez te podmioty. Prawnicy Kancelarii brali udział w przygotowywaniu szeregu nowatorskich na polskim rynku produktów rynku kapitałowego. Praktyka prawników Kancelarii obejmuje także udział w przygotowywaniu prospektów emisyjnych czy dokumentów informacyjnych, w związku z ofertą publiczną czy wprowadzeniem papierów do publicznego obrotu. Prawnicy Kancelarii biorą udział w charakterze pełnomocników w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych S.A. oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. we wszelkich postępowaniach wymaganych dla skutecznej realizacji zadań opisanych powyżej.